ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

CMDT Dev Team | Updated: February 24, 2023 4:21 PM

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
.
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ทั้งหลักสูตรเก่าสาขาดิจิทัลมีเดีย และหลักสูตรใหม่สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
( นักศึกษาก่อนรหัส 66xx และ นักศึกษารหัส 66xx เป็นต้นไป )

Lastest News

Shortlisted for Interview (non-Thai Nationals), 2024 Round 2

May 20, 2024

TCAS 3 (Admission) Academic Year 2024 .

May 1, 2024

OPEN Direct Admission Channel for Foreign Applicants (non-Thai Nationals) : Round 2 2024

May 1, 2024

Direct Admission Channel for Foreign Applicants (non-Thai Nationals) : Round 1 2024

May 1, 2024

TCAS 2 : Interview Results 2024

May 1, 2024

More

You may also like...

Popular Posts