ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

CMDT Dev Team | Updated: February 24, 2023 4:21 PM

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
.
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ทั้งหลักสูตรเก่าสาขาดิจิทัลมีเดีย และหลักสูตรใหม่สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
( นักศึกษาก่อนรหัส 66xx และ นักศึกษารหัส 66xx เป็นต้นไป )

Lastest News

Interview Results TCAS1/1 (Academic year 2024)

November 24, 2023

Congratulations Assistant Professor Dr. Tanate Panrat

November 14, 2023

Non - Degree Certificate ( Semester 2 / 2023 )

November 14, 2023

Procurement: e-bidding on PC 25 sets

October 12, 2023

Open for new student admissions, TCAS Round 1/1 for the academic year 2024

October 6, 2023

More

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *